Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. С настоящите Общи условия (ОУ) се уреждат взаимоотношенията между „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД /изпълнител или доставчик/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на курсове за сертифициране на консултанти по детски сън” /курсисти или потребители/, наричана по-долу „услугата”.

2. ОУ могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на изпълнителя, за което последният информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия. 

3. „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: https://universityofsleep.eu/

4. Тези условия обвързват всички потребители на https://universityofsleep.eu. С избирането на линк или бутон, разположени на горепосочения уебсайт и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

 

 1. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 1. Наименование на изпълнителя: „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, бл. 272А, вх. 1, ет. 4, ап. 19; 
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, бл. 272А, вх. 1, ет. 4, ап. 19;
 4. Данни за кореспонденция: email: info@universityofsleep.eu; тел.: 0877139000
 5. Вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с единен идентификационен код: ЕИК 206370087

 1. ДЕФИНИРАНЕ НА „ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ“ ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

https://universityofsleep.eu/ е уебсайт, собственост на „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, посредством който на потребителите/курсистите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

 

„Електронна препратка“ – е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект, чрез стандартизирани протоколи.

 

„Злонамерени действия“ – са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани, като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство или на друго приложимо право.

 

„Q&A сесии“ – са предварително фиксирани събития, online срещи, на които курсистите ще имат възможност да задават въпросите си във връзка с обучението в курсове за сертифициране на консултанти по детски сън.

„Интернет страница“ – е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 

„Информационна система“ – е устройство или система от свързани устройства, което или някое, от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

 

Обучението“/„курсът“ – е онлайн продуктът предлаган на уебсайта https://universityofsleep.eu/ за сертифициране на консултанти по детски сън.

 

„Потребител” е всяко лице, което осъществява достъп до уебсайта https://universityofsleep.eu/ и/или ползва предоставяните през него информационни услуги и ресурси.

 

„Курсист“ е всяко физическо лице, което е заплатило даден ценови пакет посочен в полето „Стани консултант“ в уебсайта на изпълнителя  https://universityofsleep.eu/. 

 

“Услуга/и” – всяка/всички услуги, консултации, програми и други, предоставени на потребителите, чрез функционалностите на Уебсайта. 

 

„Потребителско съдържание” – е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който e разположен на Сървър на https://universityofsleep.eu/ с цел то да бъде достъпно, чрез уебсайта https://universityofsleep.eu/  за всички потребители. 

 

„Сървър“ – е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое, от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

„Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

 

„Материал“ – представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, представляваща част от сайта https://universityofsleep.eu/, която може да бъде възпроизвеждана и предлагана по безжичен път или по кабел, и достъпна за неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на https://universityofsleep.eu/, собственост на „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД.

 

„База данни“ – представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, респективно на сайта на дружеството https://universityofsleep.eu/ в хипотезата на чл. 11 и съответно на чл. 14 от ЗАПСП.

 

„Случайно събитие и непреодолима сила” – са непредвидени и непредвидими към момента на сключването на договора обстоятелства от извънреден характер, които правят изпълнението му обективно невъзможно.

 

„Общи условия“/„ОУ“ – правила, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.

 

„Доставчик“/“Изпълнител“ е дружеството „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“  ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел  с ЕИК 206370087, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 272A, вх. 1, ет. 4, ап. 19, което управлява и поддържа уебсайта и администрира всички услуги в него.

 

„Консултант“  сертифициран педиатричен консултант по детски сън, който води обучението на курсистите и/или предоставя на потребителите други специализирани услуги, упоменати в уебсайта.

 

„Ценови пакети“ – са варианти на цената на обучението, които се делят на базов, стандартен и премиум пакет и съдържат съвкупност от материали, лекции, групи, сесии и др., свързани с провеждането курсове за сертифициране на консултанти по детски сън. В зависимост от цената на съответния пакет в уебсайта е определено конкретната съвкупност, която ще получи курсистът.

 

„Дигитално съдържание“ – всички материали,  включително съвети, инструкции, аудио и видео материали и друго съдържание, предоставено от Доставчика на Потребител, чрез функционалностите на Уебсайта  или в платформи за онлайн срещи и размяна на съобщения (Viber, Skype, Zoom, Messengers  и др.п), или изпратени по email или с друго средство за електронна комуникация.

 

„Банка/та“ – се има предвид Ти Би Ай Банка ЕАД

 

„Информация с поверителен характер“ – е примерно, но не само ноу-хау, данни, процеси, факти, обстоятелства, презентации, проекти, материали, кореспонденция, финансова информация в електронен или писмен вид и всяка друга информация от технически, бизнес или какъвто и да било друг характер, изцяло или отчасти, в каквато и да било форма, получена от потребителите при или по повод провеждане на обучението и използването на уебсайта.

 

 1. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В КУРСА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Потребителите могат да заявят участието си в предоставяния от доставчика курс, чрез натискане на бутона „Запиши се“ под избрания от тях ценови пакет, в секция „Стани консултант“ на уебсайта.
 2. За заявката е необходимо потребителите да въведат необходимите данни, а именно име, фамилия, email адрес, телефон, компания (по избор), пощенски код, град, адрес.
 3. Обучението се осигурява от „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, въз основа на настоящите ОУ, имащи характер на постигнато споразумение между потребителите на услугата и изпълнителя й, след заплащане от страна на курсиста на пълния размер на цената за провеждане на курса или, чрез заплащане на първа вноска съобразно т. 2, ал. 2 от параграф V на настоящите ОУ.
 4. За участие в обучението на потребителите е предоставена възможност да избират от три пакета – базов, стандартен и премиум. 
 1. В базовия пакет са включени 10 модула теория; 1 месец стаж; Фейсбук група за взаимопомощ; Групов ментор от екипа в периода на стажа; Групови Q&A сесии след всеки модул с Йоана.
 2. Стандартният пакет се състои от 10 модула теория; 1 месец стаж; Фейсбук група за взаимопомощ; Групов ментор от екипа в периода на стажа; Допълнителни обучения от гост лектори, Групови Q&A сесии след всеки модул с Йоана.
 3. Премиум пакетът включва 10 модула теория; 1 месец стаж; Фейсбук група за взаимопомощ; Допълнителни обучения от гост лектори, Групови Q&A сесии след всеки модул с Йоана; Менторство с Йоана по време на стажа.
 1. Следващият курс за сертифициране на консултанти по детски сън организиран от Доставчика стартира на 12.06.2024г. и ще бъде общ за всички курсисти независимо от избрания ценови пакет. Последният е определящ за обема на предоставяните материали в курса. 
 2. При стартиране на нов курс, доставчикът ще информира потребителите за началната му дата и сроковете за записване на уебсайта.
 3. Обучението е с продължителност от 6 месеца.
 4. Теоретичните модули ще се предоставят на курсистите във форма на онлайн писмени лекции, а където е приложимо и като видео лекция. За всеки модул ще бъде предоставян срок за изпълнение, заедно с тест и/или упражнения.
 5. Стажът, с продължителност 1 месец, ще се провежда след завършване на 10-те теоретични модула, с успешно положени тестове и/или изпълнени упражнения. 
 6. Q&A сесиите ще се провеждат на всеки 2 седмици – в края на всеки теоритичен модул по предварително определен график. 
 7. Допълнителните обучения ще се организират в рамките на периода на курса, като курсистите ще получават допълнителна информация след началото на курса за съответната група.
 8. Изпълнителят си запазва правото по своя преценка да променя предварително зададения график на обучението, за което ще уведомява своевременно курсистите.

 

 1. ЦЕНИ И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

 1. За участието си в курс за сертифициране на консултанти по детски сън потребителите заплащат такса съобразно установените от доставчика ценови пакети, към датата на заявяването на участие. Ценовите пакети на уебсайта на доставчика са посочени в евро, но са платими в лева по левовата равностойност на цената на съответния пакет по курса на mypos.com за дата 28.05.2024г., а именно 1.91590 лв. за 1 евро.
 2. Заплащането се извършва по банкова сметка на „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД по един от следните начина:
 1. Превежда се цялата сума на избрания от потребителя ценови пакет по банкова сметка на Доставчика.
 2. Разсрочено по банкова сметка на Доставчика, на три равни вноски, платими до 10-то число на съответния месец. За обучение, стартиращо на 12.06.2024 г., вноските са платими до 10-то число съответно на месеците юни, юли и август 2024 г.
 3. Чрез използването на Ти Би Ай Банка ЕАД, като посредник за получаването на потребителски кредит. За това кредитиране курсистите получават преференциални условия. 
 1. При разсрочване на плащането по ал. 2 на предходната точка, към цената на съответния ценови пакет, се начислява допълнително сумата от 200,00 (двеста) лева с ДДС,  разпределена съразмерно в дължимите месечни вноски.
 2. При финансиране на потребителя, чрез Банката по ал. 3 на предходната точка, сумата за курса се получава от Доставчика в пълния й размер, като изплащането на кредита курсиста извършва към банката, съобразно сключения между последните договор. 
 3. Доставчикът си запазва правото да променя цената на предлаганите в Уебсайта услуги, както и стойността на сумата по т. 3 от настоящия параграф.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 1. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на обучението по графика, обявен в интернет-страницата https://universityofsleep.eu/ или индивидуално уговорен с курсистите.
 2. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп до модулите и уроците на обучението, както и достъп на всеки курсист (съобразно заплатения от него ценови пакет) до сесиите за въпроси и отговори. Да осигури достъп до допълнителните обучения, ако курсистът е заплатил “Стандартен пакет” или „Премиум пакет“.
 3. Изпълнителят има право да получи сумата за провеждане на обучението от всеки курсист, в размер съобразно избрания от обучаващия се ценови пакет.
 4. Доставчикът има право по всяко време и по свое усмотрение да прави изменения в услугата и уебсайта, във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяната услуга, както и да разширява обхвата й, да прави промени в публикуваните в Уебсайта материали, съдържание и цени. 
 5. Изпълнителят има право да блокира достъпа на Потребителя до Услугата и/или до Уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при:

(а) нарушаване от страна на Потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и бисквитки и други условия – неразделна част от ОУ;

(б) неплащане на цената на Услугата или пакет услуги;

(в) извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя незаконни действия, или такива, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето им и достъпа до Уебсайта. 
 2. Курсистът има право да получи достъп до всички материали, групи и сесии в процеса на обучението в зависимост от заплатения ценови пакет.
 3. Курсистът има право да използва предлаганата в Уебсайта Услуга и материали съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ.
 4. Курсистът се задължава да предостави на Изпълнителя точна и вярна информация при заявяване на участие в обучението, като при промяна в същата е длъжен своевременно да уведоми Доставчика.
 5. Курсистът има право да осъществява достъп до Услугата и Уебсайта, чрез технологиите и средствата, предоставени самостоятелно от Доставчика и Skype/Zoom/Viber, реализирани чрез обичайната им функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикуваното в Уебсайта съдържание, за каквито и да е цели, извън изрично посочените в ОУ.
 6. Курсистът е длъжен да заплати цената за Услугата в размер и начин избрани от него и регламентирани в настоящите ОУ.
 7. Курсистът се задължава да спазва всички изисквания, правила и инструкции на Изпълнителя за нормалното провеждане на обучението и да не пречи на останалите участници в него.
 8. Право на отказ
 1. В качеството си на потребители, курсистите имат право да се откажат от  участието си в обучението в 14 дневен срок, считано от заплащането на цената на курса, съобразно избрания от тях ценови пакет. При разсрочено плащане, срокът по предходното изречение започва да тече от заплащането на първата вноска.
 2. За упражняване на правото си по предходната алинея, не е необходимо курсистът да посочва конкретни причини и същият не дължи заплащане на обезщетения и неустойки.
 3. За да упражни правото си на отказ, курсистът трябва да уведоми Доставчика с недвусмислено писмено изявление, изпратено на хартиен или елетронен носител, изпратено по поща, факс или електронна поща.
 4. Като улеснение на потребителите на уебсайта в приложение на настоящите ОУ е поместен стандартен формуляр за отказ. Желанието си да упражни правото си на отказ курсистът може да заяви и в свободен текст, стига от съдържанието му да личи недвусмислено воля за отказ от ползването на предоставяната на уебсайта услуга.
 1. При получаване на изявление за отказ от страна на курсист, доставчикът се задължава да изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 2. При упражняване на правото си на отказ в 14 дневния срок по ал. 1, курсистът има право да получи вече заплатените от него суми за курса.
 3. След изтичане на посочения в т. 13, ал. 1 срок, всеки курсист може да се откаже от участието си в обучението, но няма да му бъде върната вече заплатената такса. В случай, че отказалият се по предходното изречение курсист заплаща цената на курса разсрочено на 3 вноски, след отказа си не дължи плащане на неплатените към момента на отказа вноски.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ

 1. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

(1) Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера и дигиталното съдържание в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

(2) Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Уебсайта, публикуваното в него съдържание и на предоставяните консултации, както и споделянето, разпространяването, излъчването и предаването им в други уебсайтове, социални мрежи и други, както и разкриването им на трети лица,  включително, но не само, чрез средства за масова комуникация, чрез предаването им на хардуерен носител и др.

(3) Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други Потребители на Услугата и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от Уебсайта на Доставчика.

(4) Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта. 

(5) Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугата и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугата и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугата и ресурсите на Уебсайта.

(6) Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други Потребители, по какъвто и да е начин до Услугата, до Уебсайта или до която и да е част от съдържанието му.

 

 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. В случай на пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителна власт, препятстващи изпълнението на задълженията, както и всякакви други обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика, последният си запазва правото да предложи алтернативна форма за обучението, а ако това е невъзможно – да предложи на курсиста други дати за провеждането му, както и да преустанови временно провеждането му, без да дължи неустойки за това.
 2. При наличие на причини за временно прекъсване на обучението по раздел VIII, т. 1, предл. последно от настоящите ОУ, доставчикът се задължава да уведоми курсистите в размумен срок за прекъсването. При отпадане на обстоятелствата по предходното изречение Изпълнителят уведомява курсистите за възстановяване на занятията по обучението в подходящ срок преди началната им дата.
 3. При настъпването на Случайно събитие и непреодолима сила, наличието на които правят провеждането на обучението обективно невъзможно, прекратяването на курса не може да се вмени във вина на Доставчика и последният не дължи обезщетения и неустойки.

 

 1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОБУЧАВАЩИЯ И ОТ СТРАНА НА КУРСИСТА 

 

 1. Доставчикът има правото едностранно и незабавно, чрез уведомление до курсиста да прекрати обучението му, като преустанови достъпът му до обучението и свързаното с него съдържание, в следните хипотези:
 1. По време на лекциите, сесиите или online срещите се занимава с дейности, несвързани с учебния материал и процес, с което си поведение смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;
 2. Проявява лошо, неуважително, непристойно, агресивно или морално неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
 3. Не спазва настоящите ОУ, останалите правила и условия, за които е дал съгласието си.
 1. При наличие на коя да е от изброените в т. 1, ал. 1, 2 и 3 хипотези и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването се изразява в спиране на достъпа на курсиста до учебната система на Доставчика и до съдържанието на обучението. При прекратяване на обучението поради горепосочените предпоставки, Доставчикът има право да задържи заплатената цена за обучението съразмерно на проведеното обучение.
 2. След изтичане на срокът за отказ по параграф VI, т. 13, ал. 1 от ОУ, Курсистът може да прекрати по собствено желание участието си в обучението с едностранно писмено изявление. В този случай вече заплатените такси за курса не се възстановяват на курсиста.
 3. Възстановяване правата на курсист
 1. Курсист, прекратил участието си в обучението по собствено желание след изтичане на 14 дневния срок за отказ по т. 13, ал. 1 от параграф IV от ОУ, може да поиска възстановяване на участието си в последващ курс с писмено заявление до Достачвика, подадено в срок от 6 месеца от изявлението му за прекратяване.
 2. Курсист по ал. 1, платил цялата цена на курса лично или чрез Банката, при възстановяване следва да заплати разликата в цената на обученто, в случай че същата е увеличена към дата на заявяване на възстановяването.
 3. Курсист заплатил разсрочено част от цената на курса и прекратил участието си в последния по собствено желание след срока по т. 13, ал. 1 от параграф IV, следва да заплати остатъка от сумата по разсрочения от него ценови пакет при актуалните цени на курса към датата на заявеното възстановяване.

 

 1. СЕРТИФИКАЦИЯ

 1. Сертификат за преминат курс за консултант по детски сън получава всеки курсист, който е преминал успешно тест и/или упражнения за всеки теоритичен модул, преминал е едномесечния стаж с положителни резултати и обратни отзиви от клиенти.
 2. Достъпът за курса е вечен.  
 1. От началатото на всеки курс и след успешното му приключване курсистите ще имат възможност да ползват предоставените им материали. Този достъп може да бъде прекратен поради преустановяване провеждането на курсове като услуга на уебсайта, за което обстоятелство настоящите и завършилите курсисти ще бъдат уведомени, чрез email 30 дни преди прекъсването на достъпа. 
 2. Достъпът до съдържанието на обучението може да бъде прекратен и по реда на изрично предвидените в раздел IX, т. 1 и 2 от настоящите ОУ, хипотези, както и при отказ на курсиста от участие в обучението.
 1. Лекторите са длъжни да информират курсистите относно вида и компонентите, които съдържат тестовете, упражненията и системата за оценяване на резултатите, както и за реда за провеждане на практическия стаж.
 2. Не се издава сертификат на курсисти, неположили някои от тестовете и/или упражненията за всеки модул или с неуспешно положени тестове и/или упражнения, дори да са присъствали на целия курс. Не се издава сертификат и на курсисти, за работата на които има единствено отрицателни отзиви от клиенти след завършване на стажа. 
 3. Сертификатът се издава до 30 работни дни след завършване на стажа.

 

 

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. За предоставянето на услугата „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и потребителите като администратор на лични данни съгласно действащото на територията на Република България законодателство в областта на защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679. Повече информация, във връзка с дейностите по обработване на лични данни на доставчика, може да видите тук. Ако Потребителят не е съгласен с Политиката за поверителност и бисквитки поместени на https://universityofsleep.eu, същият не следва да използва Уебсайта и / или Услугите в него.
 2. Потребителите се задължават да не копират, възпроизвеждат, дублират, създават производни произведения, нито по какъвто и да е начин да разкриват и разпространяват информация с поверителен характер, която са получили в електронен или писмен вид, станала им достояние по повод участието им в обучението или при достъпването на уебсайта, с разпространението, на която могат да бъдат накърнени правата и занонните интереси на изпълнителя. 
 3. Услугите и Уебсайтът съдържат авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни, ноу-хау и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика. Използването на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

 1. В случай, че има съмнение относно качеството и надеждността на Услугата или на Уебсайта, Потребителят не следва да използва Услугата. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят използва Услугата, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
 2. Провеждането на курсове за сертифициране на консултанти по детски сън се базират на най-добрите професионални практики в сферата на детския сън и дългогодишния опит на лекторите в тази област. Доставчикът не гарантира, че Услугата е приложима и подходяща за всеки случай и за всякакви цели, свързани с основния им предмет.
 3. Доставчикът не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от https://universityofsleep.eu/. Доставчикът не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
 4. Доставчикът не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на уебсайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 5. Доставчикът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
 6. Доставчикът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна https://universityofsleep.eu.
 7. Доставчикът не носи отговорност, в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица по повод използването на Уебсайта и предлаганите на него услуги.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на https://universityofsleep.eu. 

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

 1. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 2. Доставчикът не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчикът или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този Уебсайт, както и за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства,  устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя. 
 3. Доставчикът не носи отговорност за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на устройствта на Потребителя.
 4. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при липса на съдействие от страна на Потребителя, което е необходимо за изпълнението на услугата, както и при възникването на форсмажорни обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика по причини, които не могат да му бъдат вменени във вина. 
 5.   Всяко позоваване на услуги на трети страни от Доставчика не представлява одобрение или препоръка от Доставчика.

 

 1. НАДЗОРЕН ОРГАН

 

1. Комисия за защита на потребителите – адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Спорове между Доставчика и потребителя могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС(онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

 1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия и за неуредените в тях въпроси се прилага българското законодателство.

 

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на https://universityofsleep.eu от 05.11.2023г.

 

 

Приложение № 1 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, бл. 272А, вх. 1, ет. 4, ап. 19, email: ……..):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

 

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.