Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за защита на личните данни и политика за бисквитки, наричана по-долу за краткост „Политика“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, собственик на интернет страницата https://universityofsleep.eu/, наричана по-долу за краткост „Страницата“, „уебсайта“ или „Интернет страницата“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ на Страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата и предлаганите, чрез нея услуги.

 

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Информация относно Дружеството:

(1) „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД е юридическо лице, учредено съобразно действащото на територията на Република България законодателство. Основният предмет на дейност на „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД е свързан със създаване, организиране, провеждане на онлайн курсове във връзка с детския сън. Провеждане на лекции, мероприятия, семинари, работни срещи във връзка с детския сън онлайн или на живо. Както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството упражнява търговската си дейност съобразно закона и добрите нрави, като за осъществяването й се води от най-добрите професионални практики в сферата на детския сън и дългогодишния опит на лекторите си в тази област. 

(2) „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват във връзка с дейността на дружеството, което само определя целите и средствата за обработването им. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, бл. 272А, вх. 1, ет. 4, ап. 19 – на който адрес може да изпращате, по пощата, искания до „Дигитални курсове – Мамо, спи ми се“ ЕООД, като администратор на данни или лично да подадете исканията си на същия адрес. Лице за контакт: Йоана Маринова, email: info@universityofsleep.eu  тел.: 087 713 90 00.

 

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Дружеството, чрез Страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни и друго приложимо законодателство. Дружеството обработва Вашите лични данни съобразно настоящите условия и въведените в Дружеството мерки и средства за защита на личните данни.

(2) Дружеството обработва следните видове лични данни на Потребителите: Имена, електронна поща; адрес, банкова информация, данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството на Потребител .

(3) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, статистическа информация за ползване на Интернет страниците, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Дружеството, обезпечаване предоставянето на услугите на Дружеството .

(4) Дружеството не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(5) Дружеството предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни, както и Общият Регламент 2016/679 отностно защита на личните данни.

Чл. 4 (1) Интернет страницата използва бисквитки (cookies). 

(2) Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашата Страница. Те позволяват на Страницата да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате нашия сайт или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас. 

(3) Ако предпочитате да избегнете използването на бисквитки на info@universityofsleep.eu, като вземете предвид описаните по-горе ползи, първо трябва да забраните използването на бисквитки в браузъра си, след което да изтриете свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра. Можете да използвате тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки по всяко време.

(4)  Използвайки Сайта на Дружеството, Вие се съгласявате използваните от последното бисквитки да бъдат поставени на Вашето устройство. Може да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този уебсайт по всяко време, чрез промяна на конфигурацията на Вашия браузър. Въпреки че настройките са различни във всеки браузър, бисквитките обикновено се конфигурират в „Предпочитания“ или менюто „Инструменти“. За повече подробности относно конфигурирането на бисквитки в браузъра, вижте в менюто „Помощ“ в самия браузър. Следва да обърнете внимание, че блокирането или деактивирането на определени видове бисквитки може да засегне функционалността на нашия уебсайт и да ограничи достъпа Ви до определени функции.

Чл. 5. С използването на Интернет страницата Ползвателя се съгласява изрично, че Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно настоящата Политика. 

Чл. 6. Дружеството обработва и съхранява личните данни на Ползвателите за срок не по-дълъг от необходимия за гарантиране ефективното функциониране на сайта и за изпълнението на целите на обработване, които Дружеството е определило.

Чл. 7. (1) Дружеството не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която страницата събира от Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото на територията на  Република България законодателство.

(2)  Извън горепосочения случай, Дружеството може да разкрие Вашите лични данни за постигане целите на обработването им на обработващи личните данни лица, които обработват данни по възлагане на Дружеството, както и на администратори, които обработват данните съвместно с Дружеството, в случай че е приложимо. Тези трети лица имат достъп до данните на Ползвателя само с цел обезпечаване предоставянето на услугите на Дружеството и са задължени да не ги разкриват или използват за каквато и да е друга цел.

Чл. 8 (1) Ползвателят има следните права:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от Дружеството);

Достъп до собствените си лични данни;

Коригиране (ако данните са неточни);

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

Ограничаване на обработването от страна на Дружеството или обработващия лични данни;

Преносимост на личните данни между отделните администратори;

Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Потребителя или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на Потребителя са били нарушени. 

(2) Горните права могат да бъдат упражнени по всяко време, чрез изпращане на електронно съобщение към Дружеството, с ясно изразено желание, към info@universityofsleep.eu , или  чрез искане в писмена форма, изпратено до Дружеството, по пощата, на адреса посочен по-горе.

Чл. 9. Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 915 3519,  факс: 02/91-53-525, еmail: kzld@cpdp.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 10. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация относно политиките за поверителност на Дружеството, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-горе.